Programa Confía

Programa CONFIA per a la integració social i econòmica de dones que viuen en situació o risc d’exclusió a Mallorca

¿Tienes una idea de negocio?
Estás perdida o paralizada y no sabes por dónde empezar…

¡Estás de suerte, es tú oportunidad!

Treball Solidari te puede acompañar en la puesta en marcha de tu proyecto y facilitar, actividades formativas, acceso a la financiación sin garantías ni avales (microcréditos) y la pertenencia a grupos de soporte solidarios, basados en la confianza.

Contacta con nosotros:
971726732
info@treballsolidari.org

#dones#illesbalears#treballsolidari#microcredits#emprendiment#casadedones#conselleriaserveissocialsicoopèracio#igualtar

Programa CONFIA per a la integració social i econòmica de dons que viuen en situació o riscd’exclusió a Mallorca

Tens una idea de negoci?
Estàs perduda o paralitzada i no saps per on començar…

Estàs de sort, és tu oportunitat!

Treball Solidari et pot acompanyar en l’engegada del teu projecte i facilitar, activitats formatives, accés al finançament sense garanties ni avals (microcrèdits) i la pertinença a grups de suport solidaris, basats en la confiança.

Contacta amb nosaltres:
971726732
info@treballsolidari.org